Środki na zakup nowości

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach informuje, że w 2017 r. w ramach Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa

otrzymała ze środków finansowych

Biblioteki Narodowej  dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7 000 zł.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
A- A A+

Zmiana rozmiaru czcionki czcionki

Start Konkurs na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach
Konkurs na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach Drukuj Email
środa, 15 marca 2017 12:19
Zmień wielkość czcionki

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej (znakiem firmowym) Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Mokobody. Szczególnie oczekiwane są prace uzdolnionych plastyczne uczniów, studentów oraz twórców niezależnych i amatorów

Termin składania prac konkursowych upływa dnia 20 kwietnia 2017 r.

Regulamin konkursu i karty zgłoszeń można pobrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach, w Filii Bibliotecznej w Niwiskach oraz w sekretariatach szkół naszej gminy.

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOKOBODACH


§1
Organizator

Konkurs na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach, zwany dalej Konkursem organizuje Gminna  Biblioteka Publiczna w Mokobodach.

§2
Cel konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej (znakiem firmowym) Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach.
2. Logo ma składać się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) słów Gminna  Biblioteka Publiczna w Mokobodach.
3. Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych. Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mokobodach  w formie tradycyjnej i elektronicznej.


§3
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Mokobody. Szczególnie oczekiwane są prace uzdolnionych plastyczne uczniów, studentów oraz twórców niezależnych i amatorów.

2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie
b) dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do regulaminu Konkursu i dostępnego na stronie internetowej .
4. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 4
Konkurs

1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach. Każdy projekt musi spełniać następujące warunki:
a) działać jako symbol,
b) być oryginalny,
c) być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania,
d) być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny.
2. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Każdy projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD,DVD) jako plik JPG  o rozdzielczości nie mniejszej niż 3500x2000 pixeli oraz w postaci wydruków komputerowych. Wydruki komputerowe w formacie A4  muszą zawierać:
a) logo mieszczące się w polu 15x15 cm i wersję zmniejszoną 2 x 2 cm
b) wersję kolorystyczną znaku oraz wersję czarno-białą.
3. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników, nie dopuszcza się do Konkursu prac zbiorowych. Każdy z uczestników może zgłosić maks. dwa projekty logo.
4. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach, ul. Pl Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, z adnotacją na kopercie „Konkurs na logo Biblioteki”. Termin składania prac konkursowych upływa dn. 20 kwietnia 2017 r.
5. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w tym paragrafie może spowodować odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.

§5
Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez Organizatora, w terminie do dn. 28 kwietnia 2017 r. Decyzje jury są ostateczne. W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca.
2. Zwycięzca w nagrodę  otrzyma pakiet książek o wartości 200 zł. O terminie wręczenia nagrody i uroczystego podsumowania Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w Tygodniu Bibliotek 2017 r. (8-15 maja) na podsumowaniu Konkursu, które odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureacie Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki oraz w lokalnych mediach.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy.

§6
Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych

1. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych.
2. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. Prace oraz nośniki materialne na których utrwalono projekty przechodzą na własność Biblioteki.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§7
Postanowienia końcowe

1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych.
3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik Konkursu.
4. Dodatkowych informacji Organizator udziela pod nr tel. 25 6411746.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Konkurs na logo

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach

Ja, niżej podpisany/a

.............................................................................

Zamieszkały/a

.............................................................................

.............................................................................

PESEL....................................................................

telefon..................................................................

e-mail....................................................................

1. Oświadczam,że jako zgłaszający pracę konkursową do udziału w Konkursie jestem jej wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. , Nr 101, poz.926, z póź zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnych mediach.

4. Przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych do pracy zgłoszonej na Konkurs logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach.

 

......................................................................

Data i podpis autora pracy( jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodzica lub opiekuna prawnego).

 

Kontakt

 

Gminna Biblioteka

Publiczna w Mokobodach

Plac Chreptowicza 25

08-124 Mokobody

tel.: +48 25 6411746

gbp.mokobody@vp.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-18:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-18:00
Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOd 01-01-2018 r.24888

Today: Lut 25, 2018