Środki na zakup nowości

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach informuje, że w 2016 r. w ramach Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa

otrzymała ze środków finansowych

Biblioteki Narodowej  dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7 000 zł.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
A- A A+

Zmiana rozmiaru czcionki czcionki

Start Statut
Statut Drukuj Email

                                                  STATUT
                      GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOKOBODACH

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

           § 1

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Mokobody w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej.

 

        § 2

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.).

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.).

 2. Niniejszego Statutu.

 

§ 3

 

 1. Biblioteka działa na terenie gminy Mokobody, a jej siedzibą są Mokobody.

 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Mokobody.

 

§ 4

 

 1. Biblioteka posiada Filię Biblioteczną w Niwiskach.

 2. Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad Filią Biblioteczną w Niwiskach.

 

§ 5

 

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy Mokobody.

 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach.

 

§ 6

 

 1. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej

sieci bibliotecznej.

 1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora

pod Nr 1 i posiada osobowość prawną.

 

 

§ 7

 

Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki do znakowania książek.

 

§ 8

 

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

 2. Cele i zadania biblioteki.

 

§ 9

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych

i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.

 

§ 10

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych

ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz

oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.

4) popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez różne formy.

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym

i niepełnosprawnym.

6) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,

organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych

i kulturalnych mieszkańców gminy.

8) doskonalenie form i metod pracy.

 

 3. Organizacja i zarządzanie Biblioteką.

 

§ 11

 

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę

na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 

 

 

§ 12

 

Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego

stanowiska i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

 

§ 13

 

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

 

§ 14

 

 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię i inne formy udostępniania

zbiorów bibliotecznych.

 1. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora.

 

 

 

§ 15

 

Biblioteka może podejmować również inne zadania służące zaspokajaniu potrzeb

czytelniczych oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 

§ 16

 

Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie

obowiązujących przepisów prawa.

 

4.Gospodarka finansowa Biblioteki.

 

§ 17

 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w instytucji kultury.

 

§ 18

 

 1. Biblioteka finansowana jest z dotacji budżetu Gminy.

 2. Źródłem finansowania mogą być także dotacje z budżetu Państwa oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, spadków, zapisów i darowizn od osób od osób fizycznych i prawnych i innych źródeł.

 

§ 19

 

Nadzór finansowy sprawuje Wójt Gminy Mokobody.

 

§ 20

 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy Biblioteki, ustalony przez dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy.

 

5.Postanowienia końcowe.

 

§ 21

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Kontakt

 

Gminna Biblioteka

Publiczna w Mokobodach

Plac Chreptowicza 25

08-124 Mokobody

tel.: +48 25 6411746

gbp.mokobody@vp.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-18:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-18:00
Ulti Clocks content

Kalendarium

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOd 22-09-2016 r.157612

Today: Kwi 23, 2018